จุดเริ่มต้นวัดพระธรรมกาย

วันนี้ขอนำเสนอ ^^ 

จุดเริ่มต้นวัดพระธรรมกาย 


     หลวงพ่อธัมมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดพระธรรมกายขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี” ตามหลักปฏิรูปเทส ๔ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสร้างวัดให้มีคุณภาพ จะได้จูงใจคนให้อยากเข้าวัดปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเกิดผลดีทั้งแก่ส่วนตน ส่วนรวม และเป็นผลดีต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนา
วัดพระธรรมกาย สร้างตามหลัก “ปฏิรูปเทส ๔ “ ซึ่ง ประกอบด้วย
  
๑.อาวาสเป็นที่สบาย คือ การปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดให้สวยงาม ร่มรื่น ดูแลวัดให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ใครเห็นก็รู้สึกสบายใจ
๒.อาหารเป็นที่สบาย คือ การตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารญาติโยมที่มาวัดอย่างเท่าเทียมกันทุกคน บริการให้ความสะดวก โดยไม่ให้ญาติโยมเกิดความกังวล รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ภัตตาหารที่ญาติโยมนำมาถวายพระและให้ความเคารพในทานของญาติโยม
๓.บุคคลเป็นที่สบาย คือ อบรมบุคลากรในวัดให้ดี ให้อ่อนน้อมถ่อมตน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม หมั่นศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความประทับใจแก่สาธุชน
๔.ธรรมะเป็นที่สบาย คือ เมื่อประชาชนมาวัดแล้ว จะไม่ให้กลับบ้านมือเปล่า ต้องได้รู้ธรรมะและได้ข้อคิดกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ วัดพระธรรมกายยังมีการอบรมศีลธรรมให้แก่หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปอีกด้วย แนวคิดในการสร้างวัดตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีส่วนสำคัญในการทำให้สาธุชนที่เคยไปวัดมีความพึงพอใจจึงบอกต่อๆ กันไป ทำให้มีผู้เดินที่ทางไปประพฤติปฏิบัติธรรมที่ วัดพระธรรมกายมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความจริงแล้วผู้คนจำนวนมากยังต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ขอเพียงแต่ทางวัดต้องทำวัดให้น่าเข้า ด้วยการดูแลรักษา ศาสนสถานให้สะอาด ร่มรื่น อบรมศาสนบุคคลให้มีคุณภาพ และพัฒนาวิธีการเผยแผ่ธรรมะให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้วัดมีบทบาทในการถ่ายทอดศีลธรรมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
แหล่งที่มา www.dmc.tv
Share this

Related Posts

First